Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Vaccinatie Twijfeltelefoon spant zich in de inhoud van de Vaccinatie Twijfeltelefoon-website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen. Desondanks kan de Vaccinatie Twijfeltelefoon op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de Vaccinatie Twijfeltelefoon-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Vaccinatie Twijfeltelefoon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de Vaccinatie Twijfeltelefoon-website.

Geen medisch advies

De Vaccinatie Twijfeltelefoon-site geeft geen persoonlijk medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of specialist.

De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door een (huis)arts aan de patiënt wordt verstrekt.

Websites van derden

Het feit dat websites van derden via links op de Vaccinatie Twijfeltelefoon-website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door de Vaccinatie Twijfeltelefoon of de deelnemende UMC's. De Vaccinatie Twijfeltelefoon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van de Vaccinatie Twijfeltelefoon-website komen toe aan de Vaccinatie Twijfeltelefoon en de deelnemende UMC's. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vaccinatie Twijfeltelefoon.